पार्टीले फिर्ता बोलाएको पत्र माओवादी मन्त्रीहरुले बुझे

cWoIfåo cf]nL / bfxfn /fli6«o ;efu[x sf7df8f}Fdf laxLaf/ g]kfn sDo'lgi6 kf6L{sf] PsLs/0f 3f]if0ff sfo{qmddf cWoIfåo s]kL zdf{ cf]nL / k'iksdn bfxfn . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिई पठाएको पत्र मन्त्रीहरुले बुझेका छन्।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको चिठी बोकेर केही नेता सिंहदरबारस्थित मन्त्रीहरुको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आफैँले चिठी बुझे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आफ्नो सचिवालयमार्फत पत्र बुझे।

तर, खेलकुदमन्त्री दावा लामाले पत्र बुझ्न मानेनन्। मन्त्रीको सचिवालयले समेत चिठी नबुझ्ने अडान लिएपछि हुलाकमार्फत पठाए। ‘मन्त्री लामाले चिठी बुझ्न मान्नुभएन। सचिवालयले पनि इन्कार गरेपछि नमानेपछि हुलाक मार्फत पठाइएको छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले भने ।