Hamro Team

Dainiki Sarokar Team

NameDesignation
Shalik BhattaEditor-in-Chief
Januka DhakalExecutive Editor
Radhika DhakalFounder
Sanjaya AryalChairman